Årsredovisning 2022Året som satte marknaden i gungning

Tom Dinkelspiel och Johan Malm sammanfattar ett år med stora svängningar på marknaderna och en ökad osäkerhet i vår omvärld.

Efter ett starkt 2021 med rekordhöga värderingar vände det ned under 2022. Nedgången drevs av ett oroligare politiskt och makroekonomiskt klimat, och i princip blev allt annorlunda. Rysslands oprovocerade invasion av Ukraina, störningar i globala försörjningskedjor och högt inflationstryck som följde efter Covid skapade oro på de finansiella marknaderna, med stora nedgångar inom de flesta tillgångsslag som följd. Öhman med sina diversifierade verksamheter står sig trots detta starkt och är väl positionerat inför 2023.

Det har varit ett oroligt år i världen, tyvärr med stort personligt lidande för många, och dessutom med kraftiga ekonomiska bakslag över hela linjen. Öhman är väl positionerat och vi ser fortsatt starka kassaflöden från våra verksamheter och investeringar. Bolaget är dessutom skuldfritt samt har likvida tillgångar som gör att vi kan fortsätta att stötta våra bolag och investeringar även i tider av osäkerhet.

I mars 2023, när vi skriver den här texten, vet vi fortfarande inte vad 2023 kommer att bjuda på, men Öhman har beredskap att kunna göra fler affärer om och när möjligheten ges. Styrkan grundar sig i att vi under många år konsekvent har arbetat med att renodla och förbättra verksamheten. Idag har koncernen tre tydliga ben att stå på: huvudägarskapet i Nordnet, fond- och kapitalförvaltningsverksamheten i Öhman Fonder, samt investeringsverksamheten där gruppens egna medel investeras.

NORDNET

Öhman är huvudägare i Nordnet och som sådan har vi representanter i både styrelse och valberedning. Vår ambition är att, genom att bidra med vår erfarenhet och kompetens, stötta bolaget att fortsätta utveckla sin position som Nordens ledande plattform för sparande och investeringar.

Det övergripande målet i arbetet med Nordnet är att demokratisera sparandet för att på så vis hjälpa fler personer att få en bättre och stabilare privatekonomi. För att nå dit erbjuder Nordnet en rad produkter, men jobbar också med att uppmuntra människor att spara långsiktigt och samtidigt utbilda dem så att de kan göra genomtänkta privatekonomiska val som fungerar genom hela livet.

Att Nordnet har 1,7 miljoner kunder och att antalet ökat under 2022 ser vi som ett starkt bevis på att kunderbjudandet uppskattas av många. Ett kvitto på detta är att Nordnet utsågs till Årets Bank 2022 av tidningen Privata Affärer med motiveringen: ”Pigga nyheter i utbudet och en stark röst för spararna i debatten. Det ger toppbetyg från våra läsare och titeln Årets Bank 2022 från Privata Affärers jury.”

Under året har Nordnet presenterat flera nyheter, bland annat har man startat ett eget fondbolag och introducerat Nordnet One, en familj med allokeringsfonder med automatisk ombalansering mellan räntor och aktier. Nordnet har också börjat erbjuda handel på Londonbörsen, lanserat ett flertal nya funktioner på webben och i appen, samt påbörjat arbetet att integrera Shareville i ordinarie gränssnitt. Nordnet engagerar sig också i den allmänna debatten kring sparande, och har bland annat drivit frågor som mer konsumentvänliga regler för pensionssparande, flexibilitet på ISK, införande av privatekonomi i skolan, introduktion av en ny sparform för privat pensionssparande samt utveckling av en digital pensionsportal med både informations- och flyttfunktionalitet.

ÖHMAN FONDER

Under 2022 har även Öhmans andra ben – Öhman Fonder – fortsatt att utvecklas positivt. Trots ett utmanande år med fallande aktiemarknader och stigande räntor har bolaget fortsatt att bredda sin kundbas i samtliga kundgrupper, samtidigt som man har presterat stabil förvaltning med nöjda kunder.

I mars 2023 utsågs Öhman Fonder till Sveriges bästa fondbolag för andra året i rad och bästa fondbolag räntor på Morningstar Fund Awards. Priset delas ut årligen av Morningstar som är ett av världens ledande oberoende analysföretag inom investeringar. Morningstar lyfter Öhman Fonders förmåga att leverera högsta möjliga riskjusterade avkastning till sina kunder genom en väldefinierad investeringsprocess och en stark teamkultur.

Det förvaltade kapitalet uppgick vid årsskiftet till 129 miljarder kronor, och fondbolaget har allt från månadssparare till försäkringsförmedlare, privatpersoner och några av landets allra största institutioner bland sina kunder.

2022 lanserades en ny fond: Öhman Hälsa och Ny Teknik. Det är en aktivt förvaltad nordisk akitefond med fokus på innovativa hälso- och sjukvårdsbolag som tillhandahåller produkter och tjänster med högt teknikinnehåll. Nya spännande fondlanseringar är att  vänta även under 2023. Vi förväntar oss att hållbarhetsfrågan fortsätter att dominera det offentliga samtalet. Redan i slutet av 1990-talet var Öhman Fonder bland de första som erbjöd etiska fonder och vi menar att i grunden handlar hållbarhet om att hitta bra investeringsmöjligheter. Bäst för miljön och mest lönsamt handlar inte om att välja bort dåliga verksamheter, utan att istället välja rätt bolag som har framtiden för sig. Vi är övertygade om att de bolag som kommer att vara långsiktigt lönsamma med bra tillväxt är de bolag som är tidigt ute och drar nytta av möjligheterna i den omställning vi står inför.

INVESTERINGSPORTFÖLJEN

Öhmans tredje ben är vår investeringsportfölj där gruppens egna medel placeras direkt i noterade och onoterade tillgångar samt i private equity- och private debt-fonder med olika exponering. Målet med investeringsportföljen är att ge god avkastning, men också att åstadkomma riskspridning, samt att framtidssäkra Öhman genom att hitta investeringar som kan stötta koncernens befintliga bolag och kärninnehav, både i dagsläget och längre fram i tiden.

Under året har vi byggt upp en position i VNV Global. Det är ett investmentbolag noterat på Nasdaq Stockholm som äger en portfölj av mestadels onoterade innehav i snabbväxande branscher med höga inträdesbarriärer. Vi tycker VNV Global är ett fint bolag med bra ledning och en intressant portfölj. Vi ser långsiktigt på vår investering och Öhmans ägarandel uppgick vid årsskiftet till cirka 17 procent. Under 2022 har vi också gjort investeringar i Quartr och Neptunia Invest.

Att titta framåt mot 2023 och försöka sia om vad som ska hända är naturligtvis svårt, men det vi vet är att Öhman kommer att fortsätta att följa sina investeringar och bedöma de intressanta investeringsmöjligheter som dyker upp. Organisationen har under året förstärkts för att kunna öka investeringskapaciteten och möjligheten att stötta våra bolag och investeringar. Den osäkra omvärlden gör uppgiften utmanande, men förhoppningsvis spännande och fortsatt lönsam. Vi lägger ett händelserikt 2022 bakom oss och ser med försiktig optimism fram emot 2023.

Läs mer i årsredovisningen för 2022

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du läser fondens faktablad och fullständiga informationsbroschyr innan du köper andelar i Öhman Hälsa och Ny Teknik.